Od początku istnienia firmy jesteśmy w posiadaniu Licencji Międzynarodowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Daje to nam szersze możliwości w wykonywaniu usług. Pomimo niedługiej historii w transporcie międzynarodowym zdobyliśmy już wiele doświadczeń na drogach: Belgii, Czech, Danii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier, Włoch.

Wyjaśnienia pojęć:

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 46 krajach.

ADN – przepisy europejskie dotyczące o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej. Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa.

Zawartość umowy ADR
Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku obowiązuje nie obligatoryjnie (można stosować wersję poprzednią konwencji), od 1 lipca obowiązuje zawsze obligatoryjnie. Składa się ona z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.


Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – pobierz

Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego drogowego przewozu rzeczy – pobierz

KRS – pobierz


 

Wejdź przez: smartfon / tablet